Acceptance Mark
Switching Power Supply 5V 12V 15V 24V